top of page

Vedtægter

Navn og organisation 

§1. Organisationens navn er FIC Ungdom (i det følgende Organisationen) 

Stk. 1 - Organisationens hjemsted er Københavns Kommune. 

Stk. 2 - Organisationen hører til på FIC’s kontor på Ramsingsvej 30, 2500 Valby 

§2. Organisationen er partipolitisk neutral.   

§3. FIC - Fagligt Internationalt Center fungerer som organisationens moderorganisation.  


Formål 

§4. At afholde og skabe debat om organisationens kerneområder. 

Stk. 1 - Kerneområderne omfatter arbejdsmarkedet, uddannelse og EU-oplysning i både et nationalt og internationalt perspektiv.   

Stk. 2 - Bestyrelsen kan til enhver tid tilegne sig eventuelle områder af ekstraordinær interesse/aktualitet. 

§5. At engagere organisationens medlemmer i at planlægge, gennemføre og udvikle aktiviteter. 

Stk. 1 - Såfremt FIC ønsker organisationen som partner i et projekt træffer bestyrelsen beslutningen herom.  


Medlemsskab 

§6. Organisationen består af medlemmer mellem 13-30 år.  

§7. Kontingentet er 150 kr. årligt for enkeltmedlemmer og 500 kr. for organisationers kollektive medlemskab. Enkeltmedlemmer er samtidig medlemmer af FIC med fulde medlemsrettigheder. Alle kontingentindtægter anvendes til aktiviteter inden for FIC Ungdom. 

Stk. 1 - Ved medlemskab bekender man sig til organisationens værdigrundlag og vedtægter.  


Eksklusion 

 §8. Organisationen kan på generalforsamlingen ved 2/3 dels flertal eksludere et medlem eller støttemedlem.   

Stk. 1 - Eksklusion kan ske såfremt et medlem eller støttemedlem:  

Ikke tilslutter sig organisationens formål.   

Groft skader organisationen omdømme og virke.  


Generalforsamling 

§9. Generalforsamlingen er FIC Ungdoms højeste organ.  

Stk. 1 - Denne afholdes i oktober måned. 

§10. Faste punkter til dagsorden: 

1.  Godkendelse af dagsorden 

2.  Valg af dirigent og referent 

3.  Bestyrelsens årsberetning 

4.  Valg af bestyrelse 

5.  Valg af formand 

6.  Valg af næstformand 

7.  Valg af kasserer 

8. evt. 

§11. Kampvalg afgøres ved anonym urafstemning. 

§12. Der sendes indkaldelse ud til medlemmerne mindst tre uger før afholdelse.  

Stk. 1 - Dagsorden og materiale skal sendes ud mindst to uger før. 

§13. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når en fjerdedel af organisationens medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af forhandlingsemne.   

Stk. 1 -  Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med fem dages varsel af bestyrelsen ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer 


Bestyrelse 

§14. FIC Ungdoms bestyrelse vælges ved den årlige generalforsamling.  

§15. Bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer.  

§16. Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen.  

§17. Bestyrelsen har ansvar for styringen af organisationen mellem generalforsamlingerne.  


Arbejdsgrupper 

§18. En arbejdsgruppe nedsættes ad hoc af bestyrelsen. 

Stk. 1 - Initiativtageren(erne) præsenterer bestyrelsen for forslaget. Herefter tager bestyrelsen stilling til oprettelsen af arbejdsgruppen.  

Stk. 2 - Bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem, der aktivt tager del i arbejdsgruppen og ligeledes har det overordnede ansvar samt kommunikation med bestyrelsen.  

Stk. 3 - En arbejdsgruppe opløses efter projektets afslutning og evaluering.  

§19. Medlemmer af organisationen er velkomne til at tilslutte arbejdet i arbejdsgrupperne.  

Stk. 1 - Ved opstart af en arbejdsgruppe udarbejdes en samarbejdsaftale, der forventes overholdt af samtlige medlemmer af gruppen.  

Stk. 2 -  Ved tilslutning til et projekt forventes det, at man deltager, til projektet er afsluttet, med mindre andet aftales i arbejdsgruppen. 


Formandskab  

§20. Organisationens formandskab tager sig af den daglige drift mellem bestyrelsesmøderne.  

Stk. 1 - Formandskabet består af en formand og en næstformand  

Stk. 2 - Formanden er repræsenteret i FICs bestyrelse.  

§21. Formandskabet er underlagt bestyrelsens beslutninger. 

Stk. 1 - Formandsposterne er et tillidshverv. 

Stk. 2 - Formandskabet har ordinær stemmeret. 

Stk. 3 - Formandsposterne kan kun anvende deres titler i arbejde relateret til FIC 

§22. Formandskabet er valgt af den årlige generalforsamling. 

§23. Forslag til opløsning af formandskabet vedtages, hvis det bliver støttet med ¾ majoritet af de fremmødte stemmeberettigede på mødet. 

§24. Formandskabet er valgt for 1 år ad gangen og kan genvælges.  

§25. Ved formandens aftrædelse: 

Stk. 1 - Hvis formanden træder tilbage, indsættes næstformand som konstitueret formand indtil valg ved generalforsamling. 

Stk. 2 - Hvis næstformanden træder tilbage, udpeger bestyrelsen en konstitueret næstformand af bestyrelsen indtil valg ved generalforsamling. 


Mødevirksomhed 

§26. En nyvalgt bestyrelse udarbejder mødekalender ved periodens første møde.  

Stk. 1 - Bestyrelsesmedlemmer har mødepligt 

Stk. 2 - Sekretariatet og formandskabet indkalder til bestyrelsesmøder 

Stk. 3 - Der stræbes efter at afholde bestyrelsesmøde hver 2. måned.   

§27. Organisationens respektive arbejdsgrupper indkalder til planlægningsmøder ved starten af projektet. 

Stk. 1 - Til det første planlægningsmøde udbydes der en åben invitation til alle medlemmer. 

§28. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte ved et ordinært bestyrelsesmøde. 


Ikrafttræden og vedtægtsændring 

§29. Vedtægterne træder i kraft den 2. marts 2018 

§30. Ændringer af vedtægterne godkendes af på generalforsamling.  

§31. Bestyrelsen og arbejdsgrupper samt sekretariatet arbejder efter de formål og de retningslinjer, der er afstukket i disse vedtægter samt værdigrundlaget 

Stk. 1. -  Alt, hvad disse vedtægter ikke tydeligt foreskriver, underkastes bestyrelsens beslutning. 

Vedtægter: About Us
bottom of page